วิสัยทัศน์

   มุ่งประสาน บูรณาการหน่วยงานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท สู่ความเป็นเลิศ      
Focus on co-ordination and Inlegration for all of educations to be excellence.

^