Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

 • thumbnail

  นายชาญ ตันติธรรมถาวร

  ศึกษาธิการภาค 7 กระทรวงศึกษาธิการ

 • thumbnail

  นายนิสิต ชายภักตร์

  รองศึกษาธิการภาค 7 กระทรวงศึกษาธิการ

 • thumbnail

  นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์

  รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดตรัง