พันธกิจ [ตั้งกระทู้ใหม่]

1. จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา

2. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท

3. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา

4. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ชาติ

          5. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์
ขออภัย :: ยังไม่มีรายการใดๆในตอนนี้