ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวสารทั่วไป

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://edutrang.itectrang1.com/skin/ext/pdf.png คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด [25 พ.ค. 2559] ดาวน์โหลด 389

http://edutrang.itectrang1.com/skin/ext/pdf.png คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง [09 เม.ย. 2559] ดาวน์โหลด 276

http://edutrang.itectrang1.com/skin/ext/pdf.png รายชื่อผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน [09 เม.ย. 2559] ดาวน์โหลด 40

http://edutrang.itectrang1.com/skin/ext/pdf.png ร่าง กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ ปี 2560-2574 [07 เม.ย. 2559] ดาวน์โหลด 72

http://edutrang.itectrang1.com/skin/ext/pdf.png รายชื่อที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 4 ด้าน [06 เม.ย. 2559] ดาวน์โหลด 38

http://edutrang.itectrang1.com/skin/ext/pdf.png รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ ด้านการบริหารบุคคล [05 เม.ย. 2559] ดาวน์โหลด 52

http://edutrang.itectrang1.com/skin/ext/pdf.png คู่มือการบริหารงานบุคคลของ กศจ. [04 เม.ย. 2559] ดาวน์โหลด 101

http://edutrang.itectrang1.com/skin/ext/pdf.png ประกาศการกำหนดชื่อย่อ [03 เม.ย. 2559] ดาวน์โหลด 63

http://edutrang.itectrang1.com/skin/ext/pdf.png แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด [03 เม.ย. 2559] ดาวน์โหลด 111

http://edutrang.itectrang1.com/skin/ext/pdf.png แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด [03 เม.ย. 2559] ดาวน์โหลด 183

ดูทั้งหมด

กระดานข่าว

อ่านต่อ