โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

วันทีี่ 14 ตุลาคม 2560 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดตรังฯ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1
^