การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ผู้ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดตรัง
1
^