ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ดร.ปรีดี เกตุทอง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ
1
^